Hoạt động chuyển tiếp mầm non lên tiểu học

Căn cứ Công văn Số:741 /PGD&ĐT Tân Kỳ, ngày 06 tháng 9 năm 2018 V/v Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về  nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018 - 2019; thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2019;

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của hai đơn vị trường TH Hương Sơn và trường MN Hương Sơn, hôm qua ngày 13 tháng 05 năm 2019 trường TH Hương Sơn  tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học năm học 2018 - 2019. Giúp trẻ 5 tuổi mạnh dạn, tự tin, làm quen khi bước sang môi trường học tập, hoạt động ở lớp 1 chương trình, nội dung học mới, trường học mới, bạn bè mới.

VID20190513074712.mp4